Privātuma politika

Biedrības “Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” (turpmāk tekstā - LĢĀA) Privātuma politikā ir noteikti principi, kurus tā piemēro personas datu apstrādāšanai, tajā skaitā datu iegūšanai, izmantošanai, nodošanai un uzglabāšanai. LĢĀA savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Eiropas Savienības tiesību normas un Latvijai saistošos starptautiskos līgumus datu aizsardzības jomā.
Kādus personas datus apstrādā LĢĀA?
Ģimenes ārstu datu bāze sertifikācijai un resertifikācijai, biedrības reģistra vešanai un saziņai ar biedriem
LĢĀA uztur ģimenes ārstu datu bāzi, kas ietver arī biedrības biedru reģistru. Datu bāze satur personas datus par ģimenes ārstiem, par katra ārsta sertifikācijas procesu, par biedrības biedriem. Datu bāze satur personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, telefona numuru, adresi un elektroniskā pasta adresi, informāciju par LĢĀA biedra statusu un biedru naudas samaksu, ārstnieciskās darbības veikšanas vai darba vietas adresi, un tās telefona numuru.
Biedrības biedru reģistrā esošo personas datu apstrāde notiek pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma 28. panta otrajā daļā un citās normās noteikto.
Biedrība, saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts ar Latvijas Ārstu biedrību, veic ģimenes ārstu sertifikāciju un resertifikāciju. Latvijas Ārstu biedrībai uzdoto ģimenes ārstu sertifikācijas funkciju, kas ir noteikta tiesību aktos, izpilda LĢĀA. Visus personas datus, kurus esošie vai topošie ģimenes ārsti iesniedz biedrībai, un tos personas datus, kas tiek iegūti saskaņā ar tiesību aktos noteikto, piemēram, no ārstu reģistra, biedrības apstrādā sertifikācijas procesa nodrošināšanai. Personas datus par sertifikācijas procesa rezultātiem biedrība drošā veidā nosūta vai iesniedz Latvijas Ārstu biedrībai, kurā personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Ārstu biedrības privātuma politikā noteikto.
Personas datu izmantošana saziņai ar ģimenes ārstu notiek saskaņā ar personas izteikto piekrišanu un arī gadījumos, ja nepieciešams sasniegt kādu LĢĀA leģitīmu mērķi, piemēram, paziņot par biedrības sapulces vietu un laiku.
Tālākizglītības pasākumu organizēšanai, uzskaitīšanai un tālākizglītības punktu reģistrēšanai
Tiesību aktos ir noteikts, ka katram ģimenes ārstam tālākizglītība ir obligāta. Biedrība organizē ģimenes ārstu tālākizglītības pasākumus, par tiem nosūtot informāciju uz to ārsta adresi, kuru viņš ir iesniedzis biedrībai. Katrā biedrības organizētajā tālākizglītības pasākumā tiek reģistrēts ārsta apmeklējums, apstrādājot dalībnieka personas vārdu un uzvārdu, personas kodu un iegūto tālākizglītības punktu skaitu. Personas dati par reģistrētajiem apmeklējumiem un tālākizglītības punktiem tālāk tiek apstrādāti resertifikācijas procesā, lai pieņemtu lēmumus.
Biedrībai noteikto uzdevumu sasniegšanai, līgumu izpildei, leģitīmo interešu nodrošināšanai
Biedrība LĢĀA apstrādā personas datus, kuri ir nepieciešami, lai noslēgtu un izpildītu tos līgumus, kuri nodrošina biedrības uzdevumu izpildi. Tie ir darba līgumi, uzņēmuma līgumu, izstāžu līgumi, grāmatvedības un juridisko pakalpojumu līgumu, kā arī citi šeit neminēti līgumi. Līgumu noslēgšanai un izpildei biedrība apstrādā tikai tos datus, kuri šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešami. Līgumus biedrība uzglabā saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību.
LĢĀA var veikt personas datu apstrādi gadījumos, kas nepieciešami biedrības leģitīmo interešu aizsardzībai un nodrošināšanai.
LĢĀA organizēto publisko pasākumu, piemēram, Biedru sapulču, apmācību utml. norise var tik filmēta, ierakstīta audio un fotografēta. Šajos gadījumos personu datu apstrādes mērķs ir LĢĀA darbības un vēstures dokumentēšana, biedrībai noteikto mērķu un uzdevumu izpilde, sabiedrības informēšana par biedrības darbu.
Izstādes dalībnieki drīkst filmēt un fotografēt izstādi (publisks pasākums) tad, ja ir saņēmuši pasākuma rīkotāja (LĢĀA) atļauju ar mērķi atspoguļot līguma izpildi.
Kā LĢĀA izmanto personas datus?
Personas datu apstrāde tiek veikta droši, tiesību aktos noteiktajā kārtībā un ievērojot tajos noteiktos principus. Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Personas datus biedrība neizpauž citām personām, izņemot gadījumos, ja šādu nodošanu nosaka tiesību normas vai pati persona šādu lūgumu ir izteikusi.
Ģimenes ārstu e-pasta adreses tiek izmantotas, lai personiski informētu ārstus par LĢĀA darbību, par biedrības organizētiem vai atbalstītiem pasākumiem, kā arī lai veiktu ārstu aptaujas, kuru rezultāti ir nepieciešami LĢĀA statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, uzdevumu izpildei, tai skaitā arī ārstu leģitīmo interešu aizstāvēšanai.
Gadījumos, ja datu apstrādi nosaka tiesību normas vai līguma noteikumi, personai tiek nodrošinātas tiesības iebilst pret datu apstrādi. Personas iebildumi tiek izvērtēti katrā konkrētajā gadījumā un tiek pieņemts lēmums par tālāku datu apstrādi vai tās pārtraukšanu.
Gadījumos, kad personas datu apstrādi likums vai līgums nenosaka, personas datu apstrāde notiek tad, ja ir iegūta personas informēta piekrišana konkrētam datu apstrādes mērķim. Tiek ievērots, ka piekrītot personas datu izmantošanai, personai ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un piekrišanu atsaukt, taču tas neietekmēs apstrādi, kas jau būs veikta.
Kā LĢĀA nodod personas datus?
LĢĀA rūpējas par personas privātuma un datu aizsardzību. Personas datus biedrība neizpauž citām personām, izņemot gadījumus, kad šādu nodošanu nosaka tiesību normas.
Sertifikācijas procesam iegūtie dati tiek apstrādāti tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tie tiek nodoti Latvijas Ārstu biedrībai.
Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm vai citām valsts iestādēm, pamatojoties tiesību aktos noteikto, saskaņā ar kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu.
Vienlaikus jānorāda, ka LĢĀA ir pienākums izpaust personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību vai kādu citu svarīgu tiesisku interešu apdraudējumu.
Kā LĢĀA uzglabā personas datus?
Personas dati tiek apstrādāti Latvijā, netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. LĢĀA veic saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti, kā arī lai nodrošinātu datu drošību. Šiem mērķiem tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas un drošības programmas dažādos līmeņos. LĢĀA veic vairākus tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību.
Datu glabāšanas ilgumu nosaka normatīvie akti un LĢĀA iekšējs rīkojums. Pēc noteiktā glabāšanas perioda beigām personu dati tiek dzēsti vai anonimizēti, ja tas ir iespējams un nepieciešams.
Kā LĢĀA nodrošina personas tiesības piekļūt un izmantot savus personas datus?
LĢĀA nodrošina, ka ikviena fiziska persona (datu subjekts) var īstenot tiesības: 

  • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
  • iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmām interesēm,
  • prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, un ja persona atsaucat savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošiem pienākumiem;
  • ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad LĢĀA izvērtē, vai personai ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
  • atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, rakstveidā par to informējot LĢĀA;
  • saņemt savus personas datus, ko persona ir sniegusi un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un/vai līguma izpildi, rakstiski vai elektroniski (kādā no biežāk izmantotajiem formātiem);
  • ja iespējams, nodot šādus datus citam Pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība). 

Ja persona vēlas izmantot savas tiesības vai arī saņemt atbildes uz jautājumi par datu aizsardzību, aicinām rakstīt, izmantojot e-pastu: birojs@lgaa.lv.
Ja persona nav apmierināta ar LĢĀA piedāvātajiem risinājumiem vai personas ieskatā LĢĀA neveic nepieciešamās datu aizsardzības darbības, personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

by